Określamy pochylenie podłużne terenu w miejscu przypuszczalnego przecięcia się niwelety z terenem to obliczamy wysokość h dla pochylenia terenu to w miejscu rozpoczęcia wznoszenia się niwelety A. Jeżeli do tej wysokości dodamy wysokość niwelety drogi w punkcie B gdzie kończy się pochylenie niwelety i ponad teren, możemy długość odcinka niwelety o projektowanym pochyleniu i określić ze wzoru: L=h+H Wysokość podniesienia niwelety H obieramy z warunków terenowych (np. zapewnienie drogi wolnej od zasp śnieżnych). Pochylenia podłużne niwelety drogi nie są pochyleniami największymi na odcinkach łuków poziomych. Pochylenia największe są skierowane nie po osi drogi w łuku, lecz w kierunku przekątni równoległoboku zbudowanego na kierunkach pochylenia podłużnego i poprzecznego nawierzchni. To największe pochylenie jest równe: t = Vi2 + i gdzie: i – pochylenie podłużne niwelety to pochylenie poprzeczne nawierzchni. Różnica między pochyleniem podłu żnym niwelety i pochyleniem ukośnym i jest dość znaczna. Pochylenie ukośne ma znaczenie dla ślizgania się pojazdu poruszającego się powoli lub też pojazdu hamowanego. Z tych względów należy się liczyć z tym, że rzeczywiste pochylenia na łukach są większe od dopuszczalnych i to jest jednym z powodów, dla których ruch pojazdów samochodowych nie osiąga podczas przejazdu przez łuk szybkości teoretycznych pochylenia dopuszczalne przez normatywy projektowania powinny być obniżane na łukach, aby pochylenia ukośne nie przekraczały norm. [więcej w: landtechnik, krotoski cichy audi, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: fiat 125p olx krotoski cichy audi landtechnik